Druga reguła określa kryterium trafności podziału uprawnień

Druga reguła określa kryterium trafności podziału uprawnień na po-szczególne stanowiska kierownicze w systemie zarządzania organizacji. Na-ruszenie tej reguły wiąże się z nadmierną centralizacją systemu zarządzania w danej organizacji. Przejawia się to w tym, że kierownictwo najwyższego szczebla zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji, nawet w sprawach

leżących w bezpośrednim zasięgu rozpoznania najniższych ogniw danego systemu zarządzania. Pociąga to za sobą bardzo konkretne skutki. Przede wszystkim w przyśpieszonym tempie następuję biurokratyzacja zarządzania. Jeśli góra zaczyna podejmować drobiazgowe decyzje, to również zaczyna po-trzebować coraz bardziej drobiazgowej informacji i wtedy zostaje urucho-miony monstrualny aparat sprawozdawczy i kontrolny. Lawina sprawozdaw-czości oraz drobiazgowych nakazów i zakazów oraz konieczność kontrolowania ich realizacji to tylko jeden ze skutków centralizacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że podjęcie trafnej decyzji przez uczestnika procesu zarządzania organizacją zależy nie tylko od docierającej od niego informacji, ale również od przydzielonych mu uprawnień. Kryterium prawidłowości podziału władzy w systemie zarządzania organizacją jest przyznanie prawa decyzji w danej sprawie temu, kto w tej sprawie ma najpełniejszą informację (Zawiślak, 1982, s. 49). Najczęstsze przypadki na-ruszenia tego kryterium spowodowane są nadmierną centralizacją zarządza-nia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>