Dlaczego kontrola jest potrzebna?

Jednym z powodów, dla których kontrola jest potrzebna, jest to, że nawet najlepszy plan może zwieść. Kontrola pomaga też menedżerom sprawdzać zmiany zachodzące w otoczeniu oraz badać wywierany przez nie wpływ na postępy osiągane przez organizację. W świetle szybkiego tempa zmian zachodzących w otoczeniu organizacji w ostatnich latach ten aspekt kontroli nabiera coraz większego znaczenia. Zważywszy na podstawowy cel kontroli i na jej rozpowszechnianie w organizacji, można przewidywać, że organizacja bez skutecznej kontroli najpewniej nie osiągnie postawionych sobie celów. Kontrola ma zatem zasadnicze znaczenie dla powodzenia organizacji. Pomaga ona jej przystosować się do zmiennych warunków, ogranicza możliwość nakładania się błędów, pomaga uporać się ze skompli-kowanymi sytuacjami oraz pomaga minimalizować koszty (Bittel, 1998, s.2).

Do najbardziej istotnych zmian w otoczeniu zalicza się: zmianę w isto-cie konkurencji konieczność skracania cyklu od zamówienia do dostawy znaczenie „dodawania wartości” (korzyści dodatkowych dla klienta) do wy-robów i usług jako sposobu na tworzenie popytu ze strony klientów zmiany zachodzące w kulturze pracowników i kulturze organizacji narastająca ko-nieczność delegowania uprawnień i przechodzenia do pracy zespołowej w organizacjach.

Spróbujmy uporządkować przyczyny uzasadniające istnienie kontroli we współczesnych organizacjach: Aby tworzyć wyższą jakość. Zarządzania jakością doskonałą (ZJD) prowadzi do znacznych udoskonaleń w kontroli. Wykrywa się usterki w procesach i usprawnia te procesy, aby uniknąć błędów. Pracownicy są upełnomocnieni do sprawdzania i doskonalenia swojej pracy. ZJD zmienia wiele postaw i sposobów doprowadzenia do skuteczniej kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>