BEZ KONTROLI NIE MA POSTĘPU.

W roku 1927 w „Przeglądzie Organizacji” (nr 5) Karol Adamiecki (197) w artykule „Kontrola jako zasada naukowej organizacji” zawarł idee dotyczące kontroli w sposób bardzo interesujący, pouczający i aktualny po dzień dzisiejsza. Omawiając kontrolę jako czwartą i ostatnią fazę postępo-wania w myśl naukowej organizacji (po analizie, planie i wykonaniu) pod-kreślał Adamiecki znaczenie planu jako wzorca, z którym na etapie kontroli porównywane jest wykonanie. Ustanowił w ten sposób w naukowej literatu-rze z zakresu teorii (nauki) zarządzania kanon analizy kontroli jako etap działania zorganizowanego, czy jak powszechniej się ujmuje – kontroli jako funkcji zarządzania. Nie spotkałem w naukowej literaturze okresu przedwo-jennego równie interesującego, wyczerpującego i aktualnego opracowania na temat kontroli. Ze względu na autora i jego wkład w rozwój światowej teorii (nauki) organizacji i zarządzania – przypomnimy główne wątki tego artykułu.

K. Adamiecki wyróżniał cztery fazy (etapy) naukowej organizacji: analizę, plan, wykonanie i kontrolę. Twierdził, że ta ostatnia uważana jest zwykle za mniej ważną. Często słyszy się zdanie – pisał we wspomnianym artykule – że jeżeli analiza i plan były przeprowadzone należycie, to kontro-la wykonania traci swoje znaczenie, a nawet staje się zbyteczna. Uważał, że jest to pogląd całkowicie niesłuszny. Wygłaszanie takiego poglądu, dowodził, jest wskazówką, że wypowiadający go nie zdają sobie sprawy ze znaczenia podstawowych zasad naukowej organizacji i ścisłego między nim związku. Kontrola wykonania jest zasadą nienaruszalną i zawsze niezbędną,

niezależnie od stopnia doskonałości zastosowania pierwszych trzech zasad. Można się łatwo przekonać o tym, jeżeli zastanowimy się nad głównymi zadaniami, jakie ma spełnić kontrola.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>