Aby zmniejszyć negatywne skutki

Aby zmniejszyć negatywne skutki złożoności organizacji. Kiedy firma kupuje tylko jeden surowiec, wytwarza tylko jeden wyrób, ma prostą strukturę i cieszy się stałym popytem na swoje produkty, dla utrzymania kontroli wystarczy menedżerowi notes i ołówek. W organizacjach wytwa-rzających różnorodne produkty przy użyciu mnóstwa surowców, zaopatrują-cych rozległe rynki i odznaczających się złożoną strukturą wewnętrzną, a także działających w wysoce konkurencyjnym otoczeniu utrzymywanie odpowiedniej kontroli w ogólne nie jest możliwe bez złożonych systemów kontrolnych. Realizując strategię rozwoju przez alians lub zakup, komplikując tym samym funkcjonowanie organizacji, należy pamiętać o konieczności wprowadzenia nowych instrumentów kontroli, adekwatnych do stworzonej sytuacji. Jeśli kierownictwo nie uwzględni taj nowej sytuacji i nie wprowadzi żadnych nowych instrumentów kontrolnych, firma może zacząć ponosić straty zarówno pod względem przychodów, jak i udziałów w rynku, może nastąpić nie uświadamiany wzrost kosztów przy jednoczesnym pogorszeniu jakości usług. Firma może z trudem przetrwać, ale trudno jej będzie odzyskać dawny poziom rentowności.

Szkołę o jednej izbie czy małe, rodzinne przedsiębiorstwo da się kon-trolować za pomocą stosunkowo mało sformalizowanych zasad. Jednakże współczesne, ogromne organizacje wymagają sposobów bardziej sformali-zowanych i przemyślanych. Różnorodne grupy wyrobów muszą być do-kładnie obserwowane dla utrzymania ich jakości i rentowności trzeba ściśle rejestrować i analizować wielkość sprzedaży w sklepach detalicznych. Rozmaite, często niestabilne rynki, zagraniczne i krajowe, wymagają uważ-nego śledzenia.

Na złożoność współczesnych organizacji nakłada się decentralizacja. Wiele z nich ma regionalne biura sprzedaży i marketingu, rozprzestrzenione ośrodki badawcze i geograficzne wyodrębnione zakłady produkcyjne. De-centralizacja może ułatwić kontrolowanie organizacji, gdyż nie wszystkie jej operacje wymagają kontroli sprawowanej przez centralę. Paradoksalnie, aby decentralizacja była skuteczna, działania kontrolne każdej ze zdecentrali-zowanych jednostek muszą być szczególnie dokładne. Musi się ściśle pil-nować realizacji ustalonych norm, tak aby menedżerowie mogli oceniać

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>