Zdobycie zaufania klienta

Jako konsultant ds. outplacementu muszę postępować ostrożnie w czasie pierwszego spotkania z klientem. Informacje otrzymane od przedsiębior-stwa w trakcie wcześniejszych rozmów są zupełnie inne – odejście pana Kramera jest konieczne. Z przyczyn merytorycznych, organizacyjnych i personalnych przedsiębiorstwo nie chce go dalej zatrudniać i pragnie wypracowania takiej formy rozstania, która byłaby możliwie bezkonflik-towa i odpowiadałaby obu stronom.

Read More

Referencje

Nawiązanie kontaktu z osobami, które mogą wystawić klientowi referencje, stanowi dobrą okazję do znalezienia ludzi, którzy być może okażą się pomocni podczas poszukiwania pracy. Zwłaszcza w wypadku przymuso-wego bądź wręcz nieprzyjaznego rozstania z przedsiębiorstwem referencje mogą poprawić nadwerężoną reputację klienta. Autorami referencji mogą być obecni lub byli pracodawcy, dyrektorzy ds. personalnych, partnerzy handlowi, kooperujące firmy doradcze i partnerzy w realizacji projektów. Nie chodzi tu zresztą o to, by znać jak najwyżej postawione osoby i spotykać się z nimi na polu golfowym. Wystawca referencji powinien móc udzielić informacji o pracy klienta w różnorodnych fazach i sytuacjach jego życia zawodowego. Mimo że rzadko potrzeba więcej niż dwóch lub trzech referencji, można zręcznie włączyć pytanie o nie do strategii budowania sieci kontaktów. Jeżeli klient pyta rozmówcę, czy byłby skłonny wystawić mu referencje, staje się jasne, że poszukuje nowego zajęcia. A tym samym zyskuje kolejną osobę, która może mu pomóc w szukaniu zatrudnienia.

Read More

Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy

Doradzam najpierw panu Kramerowi, aby przyjrzał się publikowanym ogłoszeniom i ocenił, które uważa za udane, a które za chybione. Szybko zauważy, jak wiele z nich jest niezręcznie sformułowanych. Jeżeli ktoś zamieszcza anons o takiej treści:

Inż. bud. maszyn, 52 1., katolik, żonaty, – 2 dzieci, szuka nowych wyzwań wówczas zadaję sobie pytanie, co miałoby skłonić dyrektora ds. personalnych do skontaktowania się z ogłoszeniodawcą? Zrozumiałe, że oferent próbuje zmniejszyć koszty wydrukowania ogłoszenia, stosując skróty, ale takiego ogłoszenia w ogóle mógłby sobie oszczędzić. O jakich jego cechach ważnych w pracy miałby wnioskować dyrektor ds. personalnych na podstawie informacji, że kandydat ma 52 lata, ma żonę i jest katolikiem? A nawet wiadomość, że jest „inżynierem budowy maszyn”, nie na wiele się przydaje, jeśli ma on 52 lata. Co robił od czasu ukończenia studiów? Czy pracował w dziale konstrukcyjnym, w dystrybucji, w produkcji? Przygotowywał ekspertyzy czy kierował działem firmy zatrudniającym 2 osób? Pracował w branży samochodowej, u średniej wielkości producenta filtrów czy może w biurze zajmującym się ekspertyzami eko-logicznymi? W gazetach można znaleźć mnóstwo podobnych ogłoszeń , co przypuszczalnie jest powodem, dla którego ogłoszeniodawcy uznają, że widocznie tak powinny one wyglądać, chociaż są mało skuteczne.

Read More

Z perspektywy konsultanta

Pan Kramer mniej potrzebuje teraz wsparcia psychicznego i prosi mnie tylko o ogólną ocenę obranej metody postępowania. Informuje mnie o spotkaniach i ich rezultatach, lecz jedynie w pojedynczych przypadkach chce potwierdzenia trafności swego zachowania bądź osądów. Od tego momentu doradztwo w ramach programu outplacementu ogranicza się do jednego spotkania tygodniowo, podczas którego pan Kramer zaznajamia mnie na bieżąco ze swoimi działaniami. Przed ważnymi rozmowami kontaktowymi lub kwalifikacyjnymi dzwoni do mnie, by raz jeszcze omówić strajtegię. Z punktu widzenia konsultanta w tej fazie ważne jest wczesne rozpoznanie oznak kolejnego kryzysu, do którego dojdzie wskutek porażek klienta albo po prostu długiego czasu bez pracy. Ważną rzeczą jest wówczas ponowne zmotywowanie go dzięki podsunięciu mu nowych pomysłów.

Read More

Z perspektywy konsultanta

Moje zadanie ograniczyło się tymczasem do towarzyszenia panu Kramerowi w kampanii poszukiwania pracy. Jako człowiek systematyczny stosuje się od początku do mojego zalecenia i dobrze dokumentuje jej przebieg. W trakcie kampanii moja rola ciągle się zmienia. Podczas gdy na początku najważniejsze było wsparcie psychologiczne potrzebne w uporaniu się z szokiem wywołanym przez rozstanie z firmą oraz pomoc przy podjęciu pierwszych działań, to w ciągu ostatnich dwóch tygodni musiałam przede wszystkim zaznajomić pana Kramera z technikami potrzebnymi w kampanii poszukiwania pracy. Podczas pierwszych trzech tygodni nasze spotkania zajmowały do dziesięciu godzin tygodniowo, a między spotkaniami w ciągu ostatnich dwóch tygodni upływa nierzadko kilka dni, ponieważ panu Kramerowi ze względu na liczne zajęcia często brakuje czasu, a ponadto nie potrzebuje już wsparcia w takiej mierze jak dotąd.

Read More

Zadanie Kluczowe umiejętności

Trzeba zwiększyć liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie do międzynarodowej szkoły biznesu. Kandydatami mogą być studenci mający licencjat z ekonomii, płynnie władający językiem angielskim oraz francuskim lub hiszpańskim.

Działanie Podjąłem następujące działania: – Dokonałem przeglądu szkół wyższych, które prowadzą kierunki ekonomiczne i jednocześnie kładą nacisk na naukę języków obcych Analityczny i systematyczny sposób postępowania

Read More

Założenia programu outplacementu

Konsultanci ds. outplacementu pomagają znaleźć zatrudnienie ludziom, którzy zwykle nie z własnej woli odeszli z firmy. Koncepcja doradztwa dotyczącego określenia nowej drogi zawodowej opiera się na kilku zało-żeniach :

– umiejętności i kluczowe kwalifikacje zdobyte w dotychczasowej karierze nadają się do wykorzystania w nowych dziedzinach za- wodowych, nawet jeśli pracownik nie posiada formalnych certyfikatów

Read More

Zarządzanie kampanią poszukiwania pracy

Plan rozsyłania ofert podjęcia pracy musi być opracowany w bardzo przemyślany sposób . Ponieważ w liście motywacyjnym pan Kramer zapowiada, że skontaktuje się telefonicznie w następnym tygodniu, nie ma sensu rozsyłanie jednego dnia trzydziestu lub pięćdziesięciu ofert. Wystarczy, że codziennie wyśle ich kilka (od trzech do pięciu). I tak będzie miał mnóstwo pracy, tym bardziej że nie ze wszystkimi decydentami w przedsiębiorstwach będzie się łatwo skontaktować, nie zawsze też przedsiębiorstwa będą pamiętały o przesłanej im ofercie. Konsekwentne realizowanie opisywanej tu strategii wymaga więc od klienta sporego wysiłku, ponieważ na tym etapie w terminarzu jest już odnotowanych wiele telefonów i spotkań do wykonania, związanych z innymi sposobami poszukiwania pracy. Jednak tylko w ten sposób można osiągnąć sukces.

Read More

Zmniejszenie niepokojów w przedsiębiorstwie

Odejście członka kadry kierowniczej rzadko jest wyłącznie jego sprawą, dotyka ono również współpracowników, działów, z którymi współpracuje, kolegów na równorzędnych stanowiskach, a czasami także członków wyższego personelu zarządzającego. Intensywne roztrząsanie tego pro-blemu prowadzi do niepokojów w przedsiębiorstwie, co nie wpływa dobrze na wydajność pracy. Konieczność opowiedzenia się po czyjejś stronie może też spowodować tworzenie się wrogich obozów wśród personelu. Fakt, że odchodzący z firmy pracownik przedstawia w złym świetle praco-dawcę, może wywołać spadek zaufania wobec przedsiębiorstwa u pozosta-łych pracowników. Gdy obecnie zastanawiamy się nad sposobami zwięk-szenia lojalności wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów wobec firmy, z pewnością musimy zwrócić szczególną uwagę na kwestię postępo-wania przedsiębiorstwa wobec zwalnianych członków kadry kierowniczej.

Read More

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy jako pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą. Siłę – paraliżującego klienta – przekonania, że życiorys jest formą pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, osłabiam informacją, że wcale nie powinno tak być. Pierwszy kontakt może nastąpić na przykład poprzez wstępny telefon do firmy po przeczytaniu ogłoszenia lub po podjęciu decyzji o bezpośrednim rozsyłaniu ofert do wybranych przedsiębiorstw bądź – w idealnym wypadku – w rozmowie kontaktowej. Dokumenty aplikacyjne stanowią wówczas dodatkowe informacje na piśmie o kandydacie, który już zdążył wywrzeć korzystne wrażenie. To właśnie – wywieranie korzystnego wrażenia, zwłaszcza przy pierwszym spotkaniu – jest głównym zadaniem klienta, o czym jednak muszę mu nieustannie przypominać .

Read More

Życiorys zawodowy

Także w wypadku życiorysu zawodowego dobrze jest mniej troszczyć się o formę, a uwagę skupić na treści. Pan Kramer, określając podczas kon-sultacji swe zawodowe i osobiste sukcesy oraz umiejętności , zdobył ma-teriał, na podstawie którego może przygotować przejrzysty życiorys. Po-nieważ dzięki rozmowie telefonicznej z odpowiednią osobą z działu personalnego lub przełożonym właściwego działu wie , jakie szczególne wymagania stawia przedsiębiorstwo i jakich umiejętności oczekuje od kandydata, łatwo mu sprawdzić, czy jego profil pasuje do danego stano-wiska i które ze swych sukcesów i doświadczeń powinien wymienić w ży-ciorysie. W wypadku każdego klienta okazuje się nieodmiennie, że życiorys sam się pisze, gdy zarówno własne umiejętności, jak i wymagania przedsiębiorstwa są jasno określone.

Read More

Państwowe agencje pośrednictwa pracy

Pan Kramer – jak większość ludzi – nie ocenia zbyt dobrze możliwości państwowego pośrednictwa pracy . Słyszał i czytał o nim same złe rzeczy, słyszał też, że urzędy pracy nie mają żadnych interesujących ofert. Z przykrością myśli, że będzie musiał tam się udać, jeżeli przed końcem okresu wypowiedzenia nie znajdzie zatrudnienia, co uzna za swą porażkę.

Read More

Pan Kramer podchodzi do tej metody sceptycznie

Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej klient zyska możliwość przedstawienia swej dwuminutowej autoreklamy, odróżni się od masy anonimowych kandydatów, o których menedżer personalny wie tylko tyle, że złożone przez nich dokumenty leżą na jego biurku. Klient może wzbudzić zainteresowanie swą kandydaturą i stanie się mniej anonimowy w porównaniu z tłumem rywali.

Read More

Outplacement indywidualny

Outplacement indywidualny dla specjalistów i kadr. łymi partnerami handlowymi. Otwarcie się z nimi żegnając, oszczędzamy im niezręcznych rozważań, czy przypadkiem spotkanie z „ofiarą redukcji” nie będzie dla niej niemiłe. O pozytywnych efektach tej taktyki świadczy nieodmiennie zaskoczenie i ulga moich klientów, którzy nie oczekiwali, że spotkają się z tak licznymi dowodami współczucia i sympatii.

Read More

Odpowiedź na ogłoszenie

Odpowiedź na ogłoszenie o pracy trzeba wyjątkowo starannie przygotować, a gdy tylko zostanie wysłana, odnotować ten fakt w terminarzu

– 1 zapomnieć o nim. Jednym z ulubionych zajęć osób szukających pracy jest rozmyślanie nad losami wysłanych ofert, co przynosi niewielki pożytek. Po wysłaniu dokumentów bądź przeprowadzeniu rozmowy kontaktowej należy odnotować związane z nimi czynności w terminarzu, a potem zapomnieć o nich aż do chwili, w której znowu trzeba coś zrobić w związku z danym przedsięwzięciem. Zamiast próżnych spekulacji pan Kramer może od razu poświęcić się innym działaniom – lub odpocząć.

Read More